Ievēlēta jaunā Latvijas Būvniecības padome

01.01.2016

Pirmdien, 2015. gada 16.novembrī būvniecības nozares nevalstisko un profesionālo organizāciju pārstāvji tikās Ekonomikas ministrijā, lai ievēlētu jauno Latvijas Būvniecības padomi (turpmāk - Padome).

Padomē ievēlēti un tās darbā nākamā gada laikā piedalīsies:

 Padomes sastāvā ir arī pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības.

 Jaunizveidotās Latvijas Būvniecības padomes pirmajā sēdē, šā gada 23.novembrī no Padomes locekļu vidus plānots ievēlēt Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

 Kā ziņots iepriekš, Ekonomikas ministrija aicināja būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas līdz šā gada 1.novembrim deleģēt pārstāvi darbam Latvijas Būvniecības padomē. Kopumā tika saņemti 25 biedrību un nodibinājumu pārstāvju pieteikumi.

Pirmās Latvijas Būvniecības padomes paveiktais:

Padomes darbības laikā 2014.-2015.gada laikā notika 12 padomes sēdes, kurās izskatīts plašs, ar būvniecības procesu saistītu jautājumu loks, tai skaitā par būvspeciālistu izglītības un apmācību kvalitāti, publiskajiem iepirkumiem būvniecībā, būvkomersantu nodevu un tās noteikšanas kārtību u.c. Jautājumu padziļinātai izpētei un priekšlikumu sagatavošanai tika izveidotas 5 darba grupas. Padome regulāri piedalījās būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, sniedzot atzinumus un izsakot priekšlikumus, tādejādi veicinot sabiedrības un nozares speciālistu līdzdalību būvniecības politikas un normatīvā regulējuma izstrādē. Plašāka informācija par Padomes gada laikā paveikto pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē: https://www.em.gov.lv.

 Par Padomi:

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Padomes sastāvs tiek atjaunots katru gadu. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē reizi gadā līdz 1. novembrim.

Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.

Informācija par Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtību pieejama: http://m.likumi.lv.

 

© Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Finanšu ministres Danas Reiznieces - Ozolas un LIKA pārstāvju tikšanās

2018.gada 26.septembrī notika Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas tikšanās ar Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvjiem Gunāru Valinku, Jāni Timšānu un Jāni Uzulēnu.

Lasīt vairāk

FIDIC līgumu ieviešana sakārtos publisko iepirkumu jomu

Kopš šā gada marta Finanšu ministres izveidotā darba grupa, kurā piedalījās arī Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas pārstāvji, strādāja pie standarta būvniecības līgumu formu izstrādes kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja.

Lasīt vairāk

Būvniecības nozares sakārtošanai izmantos FIDIC līgumus

Finanšu ministrijas darba grupa izstrādājusi standarta būvniecības līgumus kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja. Darba grupā piedalījās arī Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvji, kuri ikdienā popularizē un veicina FIDIC tipveida līgumu ieviešanu Latvijā.

Lasīt vairāk