Biedri

LIKA biedri

kā kļūt par biedru

Kāpēc kļūt par biedru

kā kļūt par biedru


1. Biedru uzņemšana

1.1. Par Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas biedru var kļūt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kuras piekrīt asociācijas statūtiem un ievēro asociācijas biedru ētikas kodeksu.

Juridiskām personām jābūt reģistrētām Latvijas Republikas Komercreģistrā un to pamatnodarbošanās ir inženierkonsultatīvo pakalpojumu sniegšana klientiem par samaksu.

Fiziskām personām jābūt atbilstoši kvalificētām ar vismaz 5 (piecu) gadu pieredzi inženierkonsultatīvo pakalpojumu sniegšanā klientiem par samaksu. Pretendenta pieredze jāpierāda ar dokumentiem.

1.2. Lai kļūtu par asociācijas biedru, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums asociācijas valdei.

1.3. Asociācijas valde izskata iesniegumu mēneša laikā un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams.

1.4. Jaunuzņemtais asociācijas biedrs maksā iestāšanās maksu un biedra naudu.

Iestāšanās maksa – EUR 210,00 (divi simti desmit euro 00 euro centi), kas ir arī tekošā gada biedra nauda.

Biedra nauda par gadu – biedru naudu aprēķināt diferencēti - atkarībā no biedra vidējā nodarbināto skaita, informāciju par nodarbināto skaitu ņemot no LR Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā iesniegtajiem datiem par iepriekšējo kalendāro gadu. Aprēķinam izmantot formulu: 

 

biedra nauda = nemainīgā summa + darbinieku skaits x likme

nemainīgā summa

likme par darbinieku

 

1-10 darbinieki

150.00 €

15.00 €

   

11-20 darbinieki

200.00 €

10.00 €

   

21 un vairāk darbinieki

300.00 €

5.00 €

par 1.-50.darbinieku

3.00 €

par 51. un katru nākošo darbinieku

Lejuplādēt iesniegumu

 

2. Biedru izslēgšana

2.1. Asociācijas valde ir tiesīga izslēgt biedru no asociācijas, ja viņš pārkāpj LIKA statūtus vai ar savu darbību kaitē asociācijas interesēm.

Asociācijas valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams. Šajā gadījumā iestāšanās iemaksa un biedra nauda netiek atmaksāta.

Kāpēc kļūt par biedru


Tā ir iespēja pārstāvēt inženierkonsultantu intereses Latvijā:

  • ietekmējot Valsts likumdošanas procesu
  • mazinot birokrātisko slogu
  • veidojot sabiedrības izpratni par inženierkonsultanta funkcijām un nozīmību veiksmīga projekta realizācijā
  • piedaloties inženierkonsultanta darbu kvalitātes uzlabošanā
  • gūstot jaunu pieredzi, iepazīstot jaunus kolēģus un iegūstot lietderīgus kontaktus
  • paaugstinot kvalifikāciju (dalība vietēja mēroga un starptautiskos projektos, semināri u.c.)