Par mums

Asociācija

Ētikas kodekss

Programma

Statūti

Valde

Asociācija


Latvijas Inženierkonsultantu asociācija – LIKA ir biedrība, kura ir dibināta 2003.gada rudenī ar mērķi popularizēt inženierkonsultanta profesiju sabiedrībā,  celt LIKA biedru un citu nženierkonsultantu kvalifikāciju un  paaugstināt LIKA biedru konkurētspēju būvniecības tirgū.

LIKA ir bezpeļņas organizācija, kurā bez būvinženieriem, arhitektiem un citiem ar būvniecības procesu saistītu inženieru specialitāšu pārstāvjiem tiek aicināti darboties arī citu ar projektu vadību saistītu specialitāšu pārstāvji.

Asociācijas dibinātāju vidū ir būvniecībā strādājošie uzņēmumi, kuru uzdevums ir sniegt konsultācijas būvniecības procesa gaitā un būt blakus no brīža, kad dzimst ideja par jaunu celtni, līdz tās atslēga tiek pasniegta pasūtītājam un arī vēlāk, kad ēka tiek apsaimniekota.

LIKA biedru pamatnodarbošanās ir saistīta ar konsultāciju sniegšanu būvniecībā. Visi tās biedri ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi projektu vadībā, būvdarbu uzraudzībā, projektēšanā, konkursu dokumentu sagatavošanā un citos ar būvniecību saistītos darbos.

LIKA pamata darbības virzieni ir biedru kvalifikācijas un kapacitātes celšana, profesionālās, vadības, uzņēmējdarbības pieredzes informācijas savstarpēja apmaiņa, biedru interešu aizstāvība sarunās ar valsts, pašvaldību u.c. institūcijām un organizācijām un sabiedrības izpratnes veicināšana par inženierkonsultantu funkcijām, pakalpojumiem, vērtībām un par kvalitatīvu inženierkonsultantu pakalpojumu ārkārtīgi lielo nozīmi veiksmīgā projektu ieviešanā.

Asociācija tika izveidota, apzinoties situāciju, ka pasaulē pēc Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas – FIDIC – izstrādātās sistēmas inženiera jeb konsultanta loma būvniecības procesa vadībā ir daudz plašāka un līdztekus Latvijā būvuzrauga pieņemtajām funkcijām Klients var saņemt daudzus vērtīgus inženiera sniegtos pakalpojumus:

 • Būvuzņēmēja būvdarbu programmas, piedāvājumu, maksājumu un citu dokumentu izskatīšana un lēmumu pieņemšana;
 • Būvuzņēmēja pieprasījumu izvērtēšana un atbilžu sniegšana;
 • būt par vidutāju domstarpību gadījumos starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju;
 • veikt izpildīto darbu apjomu uzmērīšanu;
 • Būvuzņēmēja sagatavoto tehniskā projekta rasējumu pārbaude un akceptēšana;
 • Darba drošības pārbaužu veikšana;
 • Pasūtītāja interešu pārstāvēšana visos jautājumos, ko paredz līgums, u. c.

2004.gadā LIKA kļuva par FIDIC pilntiesīgu biedru. Arī savu struktūru, Statūtus un Biedru Ētikas kodeksu Latvijas inženierkonsultantu asociācija izstrādāja, balstoties uz FIDIC ieteikumiem.

Ētikas kodekss


Atbildība pret sabiedrību un citām konsultāciju nozarēm  

Inženierkonsultantam:   

 • kā konsultāciju nozares pārstāvim jāuzņemas  atbildība attiecībā pret sabiedrību un klientu;   
 • jāprot atrisināt problēmas, kas  saistītas ar nozares attīstību;
 • nepārtraukti jāveido un jāuzlabo inženierkonsultanta tēls un reputācija sabiedrībā.

Kompetence

Inženierkonsultantam:

 • jāpapildina savas zināšanas un prasme atbilstoši jauninājumiem tehnoloģijā, izmaiņām likumdošanā un darba organizēšanā, jāuzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāte, izmantojot savu prasmi, centību un rūpes par klientu;     
 • jāsniedz pakalpojumi tikai un vienīgi savas kompetences ietvaros.

Godīgums

Inženierkonsultantam:   

 • jādarbojas tikai un vienīgi klienta interesēs, visus pakalpojumus sniedzot godīgi un lojāli.

Taisnīgums

Inženierkonsultantam:     

 • ir jābūt objektīvam profesionālu padomu sniegšanā, spriedumu izdarīšanā un lēmumu pieņemšanā; 
 • jāinformē klients par ikvienu interešu konfliktu, kurš varētu rasties attiecīgā pakalpojuma sniegšanās laikā;     
 • nepieņemt atlīdzību, kas var ietekmēt neatkarīgu vērtējumu.

Atklātība pret citiem  

Inženierkonsultantam:     

 • jāveicina koncepcijas “Uz kvalitāti balstīta izvēle” izplatīšana;
 • jārīkojas, lai vieglprātīgi, pavirši vai ar tīšu nodomu nekaitētu citu inženierkonsultantu darbam vai reputācijai;   
 • tieši vai netieši nemēģināt ieņemt cita inženierkonsultanta vietu, kurš jau ir apstiprināts konkrētā darba veikšanai;     
 • nepārņemt cita inženierkonsultanta darbu, iepriekš neinformējot to un, nesaņemot rakstisku klienta apliecinājumu par to, ka darbs ar iepriekšējo inženierkonsultantu ir pārtraukts;
 • saņemot pārskatīšanai cita darbu, rīkoties saskaņā ar vispārpieņemtām biznesa ētikas normām.

Korupcija  

Inženierkonsultants:     

 • nedrīkst piedāvāt vai pieņemt jebkāda veida atlīdzību, kā rezultātā:
  • tiek ietekmēta inženierkonsultanta vai klienta izvēle un konsultācijām paredzētās atlīdzības lielums;
  • tiek ietekmēts neatkarīgs inženierkonsultanta vērtējums.
 • pilnībā sadarbojas ar jebkuru likumīgi izveidotu uzraudzības vai izmeklēšanas iestādi, kas veic jebkura būvniecības vai ar to saistītu  pakalpojumu līguma pārbaudi.

Programma


LIKA darbības programma ir uzdevumu un aktivitāšu kopums, kas vērsts uz asociācijas mērķu izpildi. Asociācijas programma ir “rāmis” asociācijas turpmākai darbībai un specifisku mērķu nospraušanai noteiktam laika periodam.  

Asociācija darbības programma sastāv no divām principiālām daļām.  

Pirmā daļa ir darbs ar sabiedrību un klientu. Šīs sadaļas mērķis ir palielināt pieprasījumu valstī pēc kvalitatīviem inženierkonsultantu pakalpojumiem. To var panākt, veicinot sabiedrības izpratni par inženierkonsultantu funkcijām, pakalpojumiem, vērtībām un par kvalitatīvu inženierkonsultantu pakalpojumu ārkārtīgi lielo nozīmi veiksmīgā projektu ieviešanā.  

Otrā daļa ir darbība tiešās biedru interesēs. Tā ir biedru kvalifikācijas un kapacitātes celšana, profesionālās, vadības, uzņēmējdarbības pieredzes informācijas savstarpēja apmaiņa, biedru interešu aizstāvība sarunās ar valsts, pašvaldību u.c. institūcijām un organizācijām, partnerības veidošana ar ārzemju uzņēmumiem utt.  

1.      Inženierkonsultantu profesijas popularizēšanas sabiedrībā jomā plānots :  

b)      Noformulēt, kas ir inženierkonsultants. Noteikt inženierkonsultanta galvenās funkcijas, darbības metodes un vērtības. Ir paredzēts apzināt, kas ir galvenās inženierkonsultantu pakalpojumu klientu grupas, kā arī sagatavot informatīvi – populāru materiālu, aprakstot ieguvumus klientiem un sabiedrībai.  

c)      Organizēt seminārus klientiem par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar projektu ieviešanu – piem., projektu vadība, darba uzdevuma sagatavošana, konkursu rīkošana u.tml. Uzsvaru šajos semināros iecerēts likt uz inženierkonsultanta ārkārtīgi nozīmīgo lomu veiksmīgā projektu realizācijā.

d)      Izveidot interaktīvu interneta mājas lapu, liekot uzsvaru uz apmeklētājiem noderīgas informācijas pieejamību, piem. tipveida dokumenti (līgumi, konkursa dokumenti utt.). Tiem uzņēmumiem, kas būs piereģistrējušies šajā mājas lapā, paredzēts nosūtīt informāciju par jaunumiem. Māja lapā ir plānots iekļaut arī dažādus forumus. Interneta lapai iecerēta dinamiska un ar pietiekami vērtīgu informāciju, lai piesaistītu inženierkonsultantu pircējus regulāri.    

2.      Darbības tiešās asociācijas biedru interesēs jomā plānots :

a)      Organizēt tematiskās biedru sanāksmes (diskusijas) par dažādiem specifiskiem jautājumiem (standarti, licencēšana, normas, kvalitātes sistēmas), sekmējot profesionālās, vadības un uzņēmējdarbības pieredzes informācijas savstarpēju apmaiņu asociācijas biedru vidū. Nepieciešamības gadījumā sanāksmēs iecerēts pieaicināt arī citu organizāciju (asociāciju, ministriju, pašvaldību, firmu utt.) pārstāvjus.  

b)      Uzturēt kontaktus ar organizācijām, kas darbojas saistītās jomās – piem. LBN, LBS, LPS, ministrijas utt. Informēt biedrus par notiekošajiem jaunumiem, likumiem, tendencēm u.tml. Biedru informēšanu iespēju robežās paredzēts veikt ar interneta palīdzību.

c)      Organizēt ekskluzīvus apmācību kursus biedriem (FIDIC, projektu vadība, jaunas tehnoloģijas utt.), piesaistot augstas kvalifikācijas lektorus no Latvijas un ārzemēm. Ja iespējams, apmācību kursu organizēšanai paredzēts piesaistīt ES finansējumu.  

d)      Ieviest efektīvu sistēmu informācijas apmaiņai starp potenciālajiem ārzemju sadarbības parteriem un asociācijas biedriem.  

e)      Sadarboties ar augstākajām mācību iestādēm. Nospraust mērķi, lai mācību programmas saskanētu ar mūsdienu prasībām. Šim nolūkam ir ieplānots sniegt mācību spēkiem nepieciešamo informāciju (iespējams semināru veidā), kā arī izpētīt iespējas piesaistīt pasniedzējus par ES finansēm.  

f)      Organizēt kontaktus starp augstākās izglītības iestādēm un asociācijas biedriem ar mērķi padarīt iespējamu studentu piesaistīšanu reāliem darbiem, veikt viņu “on-the-job-training” (apmācību darbā).  

g)     Sadarbojoties ar augstākajām izglītības iestādēm, kā arī īsu tematisku lekciju veidā popularizēt inženierkonsultantu profesiju skolās.  

h)     Iesaistīties likumprojektu apspriešanā. Šajā jomā ir paredzēts izveidot kontaktus ar attiecīgo nozaru ministrijām un lūgt regulāri nosūtīt komentēšanai likumu projektus. Nepieciešamības gadījumā iniciēt likumdošanas izmaiņas. Darboties, lai izmaiņas tiktu pieņemtas. Tai skaitā plānots darboties arī standartu ieviešanas jomā.  

i)      Apzināties Latvijas inženierkonsultantu iespējas startēt konkursos ārzemēs un veicināt biedru sadarbību šādos projektos.  

j)      Apkopot dažādus tipveida dokumentus, tulkot tos un nodrošināt to pieejamību biedriem. Šie dokumenti varētu būt tipveida līgumi, konkursu dokumenti, darba uzdevumi, dažādi standarti.  

k)     Uzkrāt un analizēt statistiku par pieprasījumu inženierkonsultantu pakalpojumu tirgū, kā arī apzināties inženierkonsultantu tirgus piedāvājumu. Informāciju par situāciju un tendencēm paredzēts sniegt asociācijas biedriem.  

l)      Būt FIDIC organizācijas pilntiesīgam loceklim un nodrošināt LIKA biedrus ar visiem tiem ieguvumiem, ko sniedz šī dalība.  

m)    ES likumdošanas (direktīvu), kas attiecas uz inženierkonsultantu darbības jomām, apkopošana un tulkošana. Paredzēts analizēt, kā ES ietekmēs inženierkonsultantu darbu un iegūtos rezultātus prezentēt asociācijas biedriem.

Statūti


1. nodaļa.  Vispārīgie noteikumi

1.1.    Latvijas Inženierkonsultantu asociācija (turpmāk tekstā Asociācija) ir būvniecības nozarē darbojošos inženierkonsultantu biedrība-darba devēju organizācija, kas darbojas patstāvīgi saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, Darba devēju organizāciju un to apvienību likumu un šiem Statūtiem.

1.2.    Asociācijas pilns nosaukums: Latvijas Inženierkonsultantu asociācija.

1.3.    Asociācijas nosaukuma saīsinājums: LIKA

1.4.    Asociācija ir reģistrēta Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā. Asociācija var iestāties­ citās biedrībās, kā arī pati piedalīties citu biedrību veidošanā.

1.5.    Asociācija ir juridiska persona ar savu norēķina kontu bankā, zīmogu, spiedogu, simboliku un logo.

1.6.    Asociācijas logo ir:

1.7.    Asociācijai ir kopsapulcē apstiprināts Ētikas kodekss.

1.8.    Lai sasniegtu šajos statūtos noteiktos mērķus, Asociācija saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīga veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar savu īpašumu uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību.

2. nodaļa.  Asociācijas darbības mērķi, uzdevumi un metodes

2.1.    Asociācijas mērķi ir:

2.1.1.    attīstīt un popularizēt inženierkonsultanta profesiju sabiedrībā;

2.1.2.    sekmēt profesionālās, vadības un uzņēmējdarbības pieredzes informācijas savstarpēju apmaiņu Asociācijas biedru vidū;

2.1.3.    atbalstīt Asociācijas biedru intereses jautājumos, kas saistītas ar uzņēmējdarbības veikšanu.

2.2.    Asociācijas darbības uzdevumi ir:

2.2.1.    veicināt valsts, uzņēmēju un sabiedrības izpratni par neatkarīgā inženierkonsultanta funkcijām, darbības metodēm un vērtībām;

2.2.2.    pārstāvēt un aizsargāt Asociācijas un tās biedru intereses sarunās ar valsts, pašvaldību u.c. institūcijām un organizācijām. Piedalīties nozares normatīvo aktu sagatavošanas un pilnveidošanas procesā, kā arī iesaistīties to izpildes kontrolē;

2.2.3.    aizsargāt asociācijas biedrus pret negodīgu konkurenci;

2.2.4.    formulēt un aktīvi veicināt Asociācijas biedru darbības atbilstību Asociācijas Ētikas kodeksam;

2.2.5.    sistemātiski veicināt un attīstīt Asociācijas biedru profesionālās, tehniskās, vadības un uzņēmējdarbības kompetenci;

2.2.6.    sniegt palīdzību Asociācijas biedriem starptautisku kontaktu dibināšanā. Veicināt Asociācijas biedru savstarpēju sadarbību dažādu ārzemju projektu īstenošanā;

2.2.7.    veicināt standarta procedūru un sistēmu izmantošanu inženierkonsultanta darbā;

2.2.8.    veikt citas normatīvajos aktos atļautas darbības.

2.3.    Asociācijas darbības metodes ir:

2.3.1.    profesionālo apmācību, semināru, konferenču un citu pasākumu organizēšana;

2.3.2.    organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, institūcijām, uzņēmumiem un privātpersonām;

2.3.3.    informatīvo un normatīvo materiālu izdošana, reklāma;

2.3.4.    citas normatīvajos aktos atļautas darbības.

3. nodaļa.  Darbības termiņš

3.1. Asociācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa.  Biedri, biedru uzņemšanas un izslēgšanas kārtība,
biedru tiesības un pienākumi.

4.1.    Par Asociācijas biedru var kļūt:

4.1.1.    Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura pamatnodarbošanās ir inženierkonsultatīvo pakalpojumu sniegšana un, kuras darbība atbilst LR normatīvajiem aktiem.

4.1.2.    atbilstoši kvalificēta fiziska persona, kuras pamatnodarbošanās ir inženierkonsultatīvo pakalpojumu sniegšana.

4.2.    Asociācijas biedri tiek uzņemti saskaņā ar Asociācijas valdes apstiprinātu nolikumu.

4.3.    Lai kļūtu par Asociācijas biedru, ir jāiesniedz Asociācijas valdes priekšsēdētājam rakstisks iesniegums. Iesniegumu izskata Valde tuvākajā Valdes sēdē un par to paziņo visiem Asociācijas biedriem, kuri viena mēneša laikā rakstiskā formā Valdei var izteikt savu viedokli.

4.4.    Lēmumu par biedra uzņemšanu un izslēgšanu pieņem Valdē, ņemot vērā visus iepriekš saņemtos biedru viedokļus. Ja Asociācijas Valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Asociācijas biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Asociācijas noteiktajā apmērā un kārtībā. Asociācijas Valde ir tiesīga noraidīt pieteicēja iesniegumu, savu lēmumu motivējot.

4.5.    Iestāšanās nauda jaunajiem biedriem jānomaksā viena mēneša laikā pēc Valdes pozitīva lēmuma par uzņemšanu LIKA. Ikgadējā biedru nauda jāsamaksā līdz 30.jūnijam.

4.6.    Valde par biedra neuzņemšanu pieņem motivētu lēmumu. Lēmums pieteicējam tiek paziņots rakstveidā piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Lēmumu var pārsūdzēt Asociācijas kopsapulcei viena mēneša laikā no tā pieņemšanas. Kopsapulce apstrīdēto lēmumu skata nākamās kopsapulces laikā.

4.7.    Noraidītā pieteikuma iesniedzējs jaunu pieteikumu par iestāšanos Asociācijā var iesniegt ne ātrāk kā pēc trijiem mēnešiem no dienas, kad ir pieņemts lēmums par iepriekšējā pieteikuma noraidījumu. Tie bijušie Asociācijas biedri, kuri ir tikuši izslēgti no Asociācijas saskaņā ar statūtu 4.8.1.punktu, var tik uzņemti Asociācijā pēc to lūguma, atkārtoti iemaksājot iestāšanās naudu un nomaksājot biedru naudas parādu par laika posmu līdz izslēgšanas brīdim.

4.8.    Asociācijas biedru Valde var izslēgt no Asociācijas par šādiem pārkāpumiem:

4.8.1.    termiņā nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda par iepriekšējo gadu;

4.8.2.    Ētikas kodeksa neievērošana;

4.8.3.    neatbilstība biedru uzņemšanas kritērijiem;

4.8.4.    vadības institūciju lēmumu nepildīšana;

4.8.5.    būtiski profesionālās darbības pārkāpumi;

4.8.6.    cita veida darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.9.    Asociācijas biedram ir tiesības:

4.9.1.    piedalīties Asociācijas pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;

4.9.2.    saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Asociācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.9.3.    piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

4.9.4.    izstāties no Asociācijas, iesniedzot Valdes priekšsēdētājam rakstisku iesniegumu.

4.10. Asociācijas biedru pienākumi ir:

4.10.1.          ievērot Asociācijas statūtus un pildīt kopsapulces un Valdes lēmumus;

4.10.2.          ievērot un pildīt Ētikas kodeksa prasības;

4.10.3.          regulāri maksāt biedra naudu;

4.10.4.          ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt Asociācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu;

4.10.5.  augsti turēt Asociācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Asociācijas reputāciju sabiedrībā.

4.11 Asociācijas valde par īpašiem nopelniem biedrības attīstībā var pieņemt lēmumu par Goda biedra statusa piešķiršanu fiziskai personai.

4.11.1. Goda biedram ir visas statūtos noteiktās biedra tiesības un pienākumi, izņemot 4.11.2. norādīto

4.11.2. Goda biedra statuss neuzliek par pienākumu veikt biedru naudas maksājumus.

5. nodaļa.  Pārvaldes struktūra

5.1.    Asociācijas pārvaldes institūcijas ir Asociācijas kopsapulce un pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcija - Valde.

6. nodaļa.  Kopsapulce

6.1.    Asociācijas augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce.

6.2.    Asociācijas kopsapulcē piedalās visi Asociācijas biedri ar visām biedra tiesībām, kas noteiktas Biedrību un nodibinājumu likumā un šajos statūtos.

6.3.    Katram Asociācijas biedram kopsapulcē ir viena balss.

6.4.    Kārtējo kopsapulci sasauc Valdes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi gadā līdz 31.martam. Rakstveidā paziņojums par kopsapulces sasaukšanu tiek izsūtīts Asociācijas biedriem vismaz 15 dienas pirms kopsapulces sasaukšanas dienas, norādot norises vietu, laiku un darba kārtību.

6.5.    Ārkārtas kopsapulci nekavējoties sasauc Valde saskaņā ar Statūtiem uz Valdes, revīzijas komisijas priekšsēdētāja vai vismaz 10% asociācijas biedru rakstiska pieprasījuma pamata.

6.6.    Kārtējās un ārkārtas kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību nosaka Asociācijas Valde.

6.7.    Valdes pienākums ir savlaicīgi sagatavot kopsapulces materiālus tā, lai kopsapulce noritētu lietišķi, ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem materiāliem, bet jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem.

6.8.    Pirms kopsapulces atklāšanas notiek Asociācijas biedru reģistrācija kopsapulcei, ievērojot faktu, vai biedram ir vai nav balsstiesības.

6.9.    Kopsapulci atklāj Valdes priekšsēdētājs, Valdes pilnvarota persona vai arī kopsapulces sasaukšanas iniciators vai viņa pilnvarota persona. Persona, kas atklājusi kopsapulci, vada to līdz kopsapulces vadītāja ievēlēšanai.

6.10.   Kopsapulces organizatoriskai norisei tiek ievēlēts kopsapulces vadītājs un protokolists.

6.11.   Kopsapulce lemj par Valdes piedāvāto kopsapulces darba kārtību un reglamentu.

6.12.   Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās ne mazāk kā 51% balsstiesīgo biedru. Ja netiek panākts kvorums, tad atkārtoti sasauktā kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu klātesot jebkuram biedru skaitam, ar noteikumu, ka piedalās vismaz divi biedri.

6.13.   Kopsapulcē balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad aizklāta balsošana paredzēta šajos Statūtos vai to pieprasa ne mazāk kā 1/3 daļa sapulcē klātesošo Asociācijas biedru.

6.14.   Kopsapulce pieņem lēmumus, ja par tiem nobalso vairāk kā puse no kopsapulcē klātesošo biedru skaita, izņemot lēmumus par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu Statūtos, par biedru izslēgšanu, par priekšsēdētāja, Valdes locekļa atsaukšanu, kā arī par Asociācijas pašlikvidēšanos vai apvienošanos ar citām sabiedriskajām organizācijām, kuri ir spēkā, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 daļas no kopsapulcē klātesošo balsstiesīgo Asociācijas biedru kopskaita.

6.15.   Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina kopsapulces vadītājs un protokolists.

6.16.   Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir Asociācijas biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Asociācijas lietā Valdes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Valde viņam izsniedz protokola kopiju vai izrakstu no tā.

6.17.   Kopsapulcei ir tiesības:

6.17.1.     apstiprināt Asociācijas statūtus un grozījumus tajos;

6.17.2.     lemt par mērķprogrammu veidošanu;

6.17.3.     ievēlēt no Asociācijas biedru vidus Valdi un revīzijas komisiju, kas veic šajos statūtos noteiktās funkcijas;

6.17.4.     apstiprināt Valdes nolikumu;

6.17.5.     izlemt jautājumu par uzņēmējsabiedrību, organizāciju un fondu veidošanu, kā arī lemt par dalību tajās;

6.17.6.     pieņemt Asociācijas biedriem saistošus lēmumus;

6.17.7.     pieņemt lēmumu par reorganizāciju un pašlikvidāciju;

6.17.8.     noteikt biedru iestāšanās naudas un ikgadējās biedru maksas apmērus un maksāšanas kārtību;

6.17.9.     apstiprināt revīzijas komisijas apstiprinātu Asociācijas gada pārskatu un lemt par Asociācijas budžetu;

6.17.10. izlemt citus jautājumus.

7. nodaļa.  Valde

7.1.    Asociācijas pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir Valde.

7.2.    Asociācijas Valde sastāv kopumā no  4 (četriem) Valdes locekļiem. Valde pati sadala savus pienākumus. Valdes locekļi, aizklāti balsojot, no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju. Balsojums ir spēkā, ja par valdes priekšsēdētāju ir nobalsojuši vismaz 3 (trīs) Valdes locekļi.

7.3.    Valdes ievēlēšanas kārtība:

7.3.1.    Asociācijas Valdi ievēl kopsapulce uz 3 (trīs) gadiem.

7.3.2.    Nākamajās Valdes vēlēšanās kopsapulce apstiprina amatā nominētos kandidātus.

7.3.3.    Kandidātus Valdes locekļu amatiem var izvirzīt tikai biedri, un ikvienam Valdes locekļa amata kandidātam ir jābūt kāda no biedriem pārstāvim.

7.4.    Ja asociācijas biedrs izstājas vai tiek izslēgts no LIKA, tad arī tā pārstāvis Valdē ar biedru kopsapulces lēmumu tiek izslēgts no Valdes. Šādā gadījumā nākamā biedru sapulce ievēl jaunu Valdes locekli, kura pilnvaras izbeidzas vienlaikus ar sākotnēji ievēlēto Valdes locekļu pilnvarām.

7.5.    Nākamajā Valdē nomaina vismaz 1 (vienu) Valdes locekli.

7.6.    Valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi pārstāv biedrību katrs kopā vismaz ar vēl vienu valdes locekli.

7.7.    Valde:

7.7.1.    nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi;

7.7.2.    pārvalda Asociācijas mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši Statūtiem un kopsapulces lēmumiem;

7.7.3.    savlaicīgi sagatavo kopsapulču materiālus;

7.7.4.    lemj par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu;

7.7.5.    operatīvā darba veikšanai, pēc Valdes priekšsēdētāja ieteikuma, var algot pastāvīgā darbā izpilddirektoru, kā arī grāmatvedi un citus darbiniekus kopsapulces apstiprinātā budžeta ietvaros;

7.7.6.    izstrādā Asociācijas ienākumu un izdevumu tāmes un kontrolē to izpildi, apstiprina ikgadējos maksājumus;

7.7.7.    lemj par paraksta tiesībām;

7.7.8.    veic citus Asociācijas darbībai nepieciešamus pasākumus.

7.8.    Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs vai vismaz 2 (divi) Valdes locekļi ne retāk kā 1 (vienu) reizi 3 (trīs) mēnešos. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu. Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss. Visi balsojumi Valdes sēdēs ir atklāti.

7.9.    Valdes sēdes lēmumi tiek noformulēti sēdes protokola veidā.

7.10.   Protokolā ir jāuzrāda, kā katrā gadījumā ir balsojuši Valdes locekļi.

7.11.   Protokolu paraksta visi klātesošie Valdes locekļi.

7.12.   Asociācijas darbu organizē un vada Valdes priekšsēdētājs.

7.13.   Valdes priekšsēdētāju ievēl valdes locekļi uz Valdes pilnvaru laiku.

7.14.   Valdes priekšsēdētājs:

7.14.1.  bez ierobežojuma pārstāv Asociāciju;

7.14.2.  nodrošina Valdes lēmumu izpildi;

7.14.3.  vada Valdes sēdes, sagatavo Valdes rīkojumu projektus un nodrošina Valdes sēžu tehnisko apkalpošanu.

7.15.   Priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus veic priekšsēdētāja vietnieks. Priekšsēdētāja vietnieku ieceļ Valde.

8. nodaļa.  Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

8.1.    Asociācijas līdzekļus veido:

8.1.1.    biedru iestāšanās un biedru maksas;

8.1.2.    juridisko un fizisko personu ziedojumi;

8.1.3.    ienākumi no uzņēmējdarbības;

8.1.4.    biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Asociācijas uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;

8.1.5.    citi atļauti ienākumi.

8.2.    Asociācijas līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces vai Valdes rīkojumiem tiek izlietoti:

8.2.1.    mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;

8.2.2.    darbinieku algošanai;

8.2.3.    citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Asociācijas darbības nodrošināšanu.

8.3.    Par Asociācijas līdzekļu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs, bet kontroli – Revīzijas komisija.

8.4.    Asociācijā pārstāvības tiesības ir Valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi. Pārējie Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību tikai kopā ar 1 (vienu) Valdes locekli. Citas personas ir tiesīgas pārstāvēt biedrību vienīgi uz Valdes izdotas pilnvaras pamata.

9. nodaļa.  Revīzijas komisija

9.1.    Asociācijas finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revīzijas komisija 2 (divu) cilvēku sastāvā, kurus ievēl uz 3 (trīs) gadiem. Asociācijas Revīzijas komisijas locekļi nedrīkst būt Valdes locekļi.

9.2.    Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.

9.3.    Revīzijas komisijai ir tiesības jebkurā laikā revidēt Asociācijas mantu un finanšu dokumentus, pārbaudīt Asociācijas saimniecisko darbību.

9.4.    Revīzijas komisija var pieaicināt palīgā ekspertus un speciālistus, iepriekš saskaņojot ar Valdi to atalgojumu.

9.5.    Revīzijas komisijai savlaicīgi ir jāziņo Valdei par visām atklātajām nepilnībām Asociācijas finansiālajā darbībā.

9.6.    Pēc gada pārskata sastādīšanas Revīzijas komisija to pārbauda un dod Valdei atzinumu, vai gada pārskats ir pareizi sastādīts, vai tas atbilst likuma un statūtu prasībām un ir balstīts uz attaisnojošiem dokumentiem, un, vai tas dod skaidru un pareizu Asociācijas finansiālā stāvokļa atspoguļojumu. Lēmumu Revīzijas komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

10. nodaļa.  Darbības izbeigšanas un reorganizācijas kārtība

10.1.   Asociācija izbeidz darbību saskaņā ar Kopsapulces lēmumu.

10.2.   Par asociācijas darbības izbeigšanu ir atbildīga Valde. Ar Kopsapulces lēmumu vai tiesas nolēmumu to var veikt arī īpaši iecelts likvidators.

10.3.   Likvidators pabeidz Asociācijas iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus, pārdod Asociācijas mantu, iekasē no debitoriem Asociācijai pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas.

10.4.  Likvidators par Asociācijas likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistru iestādēm.

10.5.  Pašlikvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusi Asociācijas pēdējā kopsapulce Asociācijas mērķu īstenošanai. Atlikušo naudu un mantas nevar sadalīt Asociācijas biedriem.

10.6.  Reorganizācija var izpausties:

10.6.1.   Asociācijas pievienošanā citai biedrībai vai iekļaujoties un izveidojot biedrību apvienību;

10.6.2.   jaunas biedrības izveidošanā, apvienojot Asociāciju ar citu biedrību;

10.6.3.   sadalot Asociāciju divās vai vairākās patstāvīgās biedrībās;

10.6.4.   izdalot no Asociācijas vienu vai vairākas patstāvīgas biedrības.

10.7. Asociācijas reorganizācijas gadījumā tās tiesības un pienākumi pāriet tiesību un pienākumu pārņēmējam.

LIKA statūti apstiprināti kopsapulcē Rīgā, 2024.gada 27. martā.

Valdes priekšsēdētājs:                                                             Oskars Zivtiņš

Valde


Valdes priekšsēdētājs

Oskars Zivtiņš

SIA "Witteveen+Bos Latvia"
Tālrunis: +371- 29226321
oskars.zivtins@witteveenbos.com

Valdes locekļi

Mārtiņš Draudiņš

SIA "LBS Konsultants"
Tālrunis: +371 - 29117168
martins@lbskonsultants.lv

Oskars Pārpucis

SIA "Aqua-Brambis"
Tālrunis: +371-29128090
opa@brambis.lv

Uldis Paeglītis

SIA “Būvniecības konsultants”
Tālrunis: + 371 - 2644912
uldis.paeglitis@gmail.com